دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

 

صفحه
جدول 1- 1 – متغیرهای پژوهش 9
جدول 2- 1- چهار دیدگاه مختلف تعهد 67
جدول 2- 2- ضریب همبستگی متغیرهای مستقل فوق با متغیر وابسته (تعهد سازمانی) 80
جدول 2-3- تأثیر ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی توجه‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی 82
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-4- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و با تأکید بر رضایت شغلی

87 جدول 3-1- مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت

96 جدول 3-2- فهرست متغیر‌های وابسته (انواع تعهد سازمانی) و گویه‌های مربوطه

96 جدول 3-3 – فهرست متغیر مستقل (کیفیت زندگی کاری) و گویه‌های مربوطه

97 جدول 4-1- توزیع فراوانی وضعیت تأهل در بین پاسخ‌دهندگان

101 جدول 4-2- توزیع فراوانی وضعیت جنسیت در بین پاسخ‌دهندگان

102 جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان

103 جدول 4-4- توزیع فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات پاسخ‌دهندگان

104 جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان

105 جدول 4-6- توزیع فراوانی جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان

106 جدول 4-7- توزیع فراوانی وضعیت اندازه سابقه کار پاسخ‌دهندگان

107 جدول 4-8- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد عاطفی

108 جدول 4-9- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد مستمر

109 جدول 4-10- توزیع فراوانی نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد هنجاری

110 جدول 4-11- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد پرداخت منصفانه

111 جدول 4-12- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد انسجام اجتماعی

112 جدول 4-13- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد محیط کار

113 جدول 4-14- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد تأمین فرصت

114 جدول 4-15- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قانون‌گرایی

115 جدول 4-16- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد فضای کلی زندگی

116 جدول 4-17- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد توسعه قابلیت‌های انسانی

117 جدول 4-18- توزیع فراوانی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد وابستگی اجتماعی

118 جدول 4-19- میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های کیفیت زندگی کار

121 ضمیمه 1- جداول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ

139 ضمیمه 1-1- جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

139 ضمیمه 1-2- جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی

139 ضمیمه 2- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

139 ضمیمه 3- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی

140 ضمیمه 4- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری

141 ضمیمه 5- جدول خروجی spss در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر

141 ضمیمه 6- جدول خروجی spss در مورد میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری

142

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد